Τομείς Δραστηριότητας

Παρέχονται ενδεικτικά νομικές υπηρεσίες στους ακόλουθους τομείς του δικαίου:

  • Αστικό Δίκαιο Παρέχονται υπηρεσίες στον ευρύτερο τομέα του Αστικού Δικαίου. Ενδεικτικά, θέματα που αφορούν αγοραπωλησίες, έλεγχο τίτλων ακινήτων, υποθήκες και προσημειώσεις, προστασία νομής και κυριότητας, δωρεές, θέματα κληρονομικού δικαίου, αστική ευθύνη από αυτοκίνητα, αποζημιώσεις, προστασία καταναλωτή, μισθώσεις οικογενειακής και επαγγελματικής στέγης, θέματα οικογενειακού δικαίου. Τέλος, παρέχονται υπηρεσίες στο στάδιο της εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων.
  • Ρύθμιση των οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων
  • Εμπορικό Δίκαιο Παρέχονται υπηρεσίες σε υποθέσεις εταιρικού δικαίου, όπως η ίδρυση σωματείου, η σύσταση εταιρείας, μετατροπή, συγχώνευση, πτώχευση και εξυγίανση με υπαγωγή στη διαδικασία συνδιαλλαγής, εμπορικές συμβάσεις, και δικαίου των αξιογράφων. Ενδεικτικά αναφέρονται η έκδοση διαταγή πληρωμής, ακάλυπτη επιταγή, σφραγισμένη επιταγή, απλήρωτη συναλλαγματική, Τειρεσίας, ανακοπή, συντηρητική κατάσχεση.
  • Ποινικό Δίκαιο Η συμβολή του γραφείου μας σε υποθέσεις ποινικού δικαίου περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, τη νομική στήριξη των εντολέων μας σε όλα τα στάδια της ποινικής διαδικασίας, τη σύνταξη εγκλήσεων-μηνυτήριων αναφορών, υπομνημάτων και την παράσταση στα ποινικά δικαστήρια.
  • Διοικητικό Δίκαιο Η εμπειρία μας στον ευρύτερο τομέα του δημοσίου – διοικητικού δικαίου περιλαμβάνει την ανάληψη υποθέσεων κοινωνικής ασφάλισης, προσφυγών κατά πράξεων επιβολής προστίμων, διοικητικών κυρώσεων.
  • Εργατικό Δίκαιο Το γραφείο μας αναλαμβάνει εργατικές διαφορές με αντικείμενο, μεταξύ άλλων, εργατικά ατυχήματα, διεκδικήσεις δεδουλευμένων, αποζημιώσεων απολύσεως και επιδομάτων, συμβάσεις εργασίας, ομαδικές απολύσεις και εν γένει ζητήματα που άπτονται των σχέσεων εργοδοτών – εργαζομένων.